Målnummer
HD-O-1246-22
Datum
2022-12-06
RUBRIK
Ny talan kan väckas när tidigare dom inte kunnat verkställas
KOMMENTAR
En man väckte talan mot en kvinna och yrkade att hon skulle ge honom en ring. Hon bestred yrkandet och anförde att ringen var en gåva till henne men att hon redan lämnat tillbaka den. Tingsrätten förpliktade kvinnan att ge mannen ringen eftersom hon inte kunnat visa att det var en gåva eller att hon återlämnat den. Hon överlämnade den inte och mannen väckte ny talan och yrkade att hon skulle ersätta ringens värde. Kvinnan invände att den tidigare domen utgjorde hinder mot att pröva mannens nya talan om ersättning eftersom det avsåg samma sak. HD har prövat om en tidigare dom där käranden har fått bifall hindrar ny talan där käranden i stället yrkar att få ut ersättning för egendomens förmögenhetsvärde. En delfråga är då om det får betydelse att den tidigare domen inte har kunnat verkställas. HD konstaterar att ändamålsskäl talar för att en kärande ska kunna få en talan om ersättning prövad när den egendom som skulle lämnas ut enligt en lagakraftvunnen dom inte längre innehas av svaranden. Att svaranden saknar möjlighet att följa en lagakraftvunnen dom på grund av att han eller hon inte längre innehar egendomen bör ses som en omständighet som har karaktären av ett relevant rättsfaktum. Det är därmed en sådan efterföljande omständighet som innebär att den tidigare domen inte hindrar en ny talan om en surrogatprestation. HD finner att det faktum att den tidigare domen inte har kunnat verkställas får innebära kvinnan saknar möjlighet att följa den lagakraftvunna domen på grund av att hon inte längre innehar ringen. Detta förhållande har karaktär av ett rättsfaktum som är nytt och relevant för mannens talan. Det finns därför inte något hinder mot att ta upp hans talan om ersättning till prövning.
Saken
Återförvisning av mål om avvisande av talan

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.