Målnummer
HD-O-6508-22
Datum
2022-12-06
RUBRIK
Pantbrevsbelopp ska tas upp som fordran även om innehavaren missat att bevaka fordran
KOMMENTAR
Vid exekutiv försäljning av några fastigheter uppmanades ett bolags om antecknats som innehavare av skriftliga pantbrev i fastigheterna, att anmäla sin fordran till Kronofogdemyndigheten. Inför bevakningssammanträdena gav bolaget in de aktuella pantbreven tillsammans med en del andra dokument. Bolaget kontaktade också Kronofogdemyndigheten och frågade om bolaget behövde skicka in fler handlingar. Kronofogdemyndigheten uppmanade då bolaget att inkomma med bevakning av fordran i respektive försäljningsärende, specificerad med kostnader, ränta och kapital. De ingivna pantbreven togs i förvar. Kronofogdemyndigheten gjorde bedömningen att bolaget inte hade gjort någon bevakning av fordran och tog upp pantbrevens belopp som ägarhypotek i sakägarförteckningarna. Efter försäljningen av fastigheterna beslutade Kronofogdemyndigheten om fördelning av de influtna medlen i enlighet med sakägarförteckningarna. Bolaget överklagade och hänvisade till att det hade bevakat en fordran på fyra miljoner kronor i ett följebrev som getts in med handlingarna. Tingsrätten, som utgick från Kronofogdemyndighetens uppgift att det omtalade följebrevet inte getts in, avslog överklagandet. Hovrätten har fastställt tingsrättens beslut. HD finner, liksom tingsrätt och hovrätt, att bolaget inte kan anses ha bevakat någon fordran i försäljningsärendena. Frågan är då om det var riktigt att ta upp pantbrevens belopp som ägarhypotek eller om ett belopp i stället borde ha tagits upp som innehavarens fordran. Saken har betydelse vid fördelning av influtna medel. HD finner att pantebreven inte innehades av ägaren, utan Kronofogdemyndigheten tog dem i förvar för bolagets räkning. Ingen fordran bevakades för vilken pantbreven utgör säkerhet, eftersom bolaget försummade det. Pantbrevens belopp jämte föreskrivet tillägg ska tas upp som innehavarens fordran i sakägarförteckningarna. Högsta domstolen finner därför att Kronofogdemyndighetens beslut om sakägarförteckning och fördelning av influtna medel ska upphävas. Målet bör lämnas åter till Kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning.
Saken
Bevakning av fordran vid försäljning av fastighet på exekutiv auktion

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.