Målnummer
HS-M-10703-21
Datum
2023-01-20
RUBRIK
Naturvårdsverket och Jordbruksverket måste pröva varje fågelart för sig
KOMMENTAR
En man innehar ett antal fåglar av olika arter som hobby. Han har förklarat att fåglarna är fångenskapsuppfödda avkommor till fåglar som han lagligen fört in till Sverige fram till 1990-talet. Han har ansökt om dispens dels hos Statens jordbruksverk från förbudet i 23 § första stycket 1 artskyddsförordningen (2007:845), AF, att förvara och transportera fåglar, dels hos Naturvårdsverket från förbudet i 25 § första stycket 1 AF att förvara för försäljning, bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta fåglar. Jordbruksverket har avslagit ansökan med motiveringen att mannen inte håller de sökta fåglarna för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål, och att förutsättningar för dispens enligt 32 § AF därmed inte är uppfyllda. Naturvårdsverket har funnit att förbudet i 25 § AF inte är tillämpligt på mannens innehav av rödhöna och klipphöna, varför någon dispens från den bestämmelsen inte behövs för dessa arter. Detta gäller dock inte nya individer av rödhöna och klipphöna som eventuellt förvärvas efter att beslutet vunnit laga kraft. Naturvårdsverket har avslagit ansökan avseende övriga arter. Mark- och miljödomstolen har avslagit hans överklagande av Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets beslut. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att 23 §, på motsvarande sätt som 25 §, inte ska tillämpas på det aktuella innehavet av arterna rödhöna och klipphöna med hänsyn till artikel 6.2 i fågeldirektivet och dess bilaga III A. För övriga arter har MÖD konstaterat att för att artskyddsförordningens förbud ska kunna upprätthållas med hänsyn till den fria rörligheten för varor, måste bedömningen göras art för art med beaktande av samtliga faktiska omständigheter. MÖD har därför återförvisat ärendena till Jordbruksverket respektive Naturvårdsverket för en sådan bedömning.
Saken
Ansökan angående tillämpligheten av alternativt dispens från förbudet i 23 respektive 25 § artskyddsförordningen (2007:845) mot att förvara eller transportera levande fåglar respektive mot att förvara för försäljning eller bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.