Målnummer
HS-M-14896-21
Datum
2023-01-19
RUBRIK
Tillbyggnad på fritidshus skulle begränsa allemansrättslig tillgänglighet
KOMMENTAR
Simrishamns kommun beslutade att en fastighetsägare skulle få strandskyddsdispens för att bygga ut sitt fritidshus och bygga ett nytt förråd/friggebod. Länsstyrelsen upphävde beslutet, men Mark- och miljödomstolen ändrade länsstyrelsens beslut och beviljade strandskyddsdispensen. Länsstyrelsen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen och anfört att det är oklart vilken situationsplan som mark- och miljödomstolen beviljat dispens. Det saknas också ritningar och utformningen av tillbyggnaden, både avseende yta och fasadutformning (t.ex. vad gäller fönstersättning) har betydelse för bedömningen av vilken hemfridszon som tillbyggnaden kommer att generera. Bestämmelsen i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken kan inte anses tillämplig då det rör sig om ianspråktagande av allemansrättsligt tillgänglig mark, och utvidgningen av den befintliga hemfridszonen inte kan anses vara av marginell betydelse. Oavsett tillbyggnadens exakta placering kan det konstateras att tillbyggnaden åtminstone till viss del kommer att placeras på icke ianspråktagen naturmark och medföra en utökningvav hemfridszonen som sträcker sig ut i betesmarken. Aktuell fastighet är cirka 600 m2 stor. Det motsvarar storleken på en normal villatomt i tätort. Det bedöms finnas alternativ för tillbyggnad inom den befintliga tomten på ett sätt som medför ett rationellt utnyttjande av fastigheten. Fastighetsägarna anför att tillbyggnaden ska sitta ihop med befintligt bostadshus och delvis ersätta detta. Tillbyggnaden placeras i riktning bort från vattendraget. Hemfridszonen kommer inte att utökas annat än i obetydlig omfattning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det är förbjudet att ändra en byggnad inom strandskyddsområde, bl.a. genom uppförande av en tillbyggnad, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Mark- och miljööverdomstolen pekar på det faktum att tillbyggnaden delvis kommer att ta i anspråk ett hagmarksområde utanför den etablerade tomtplatsen, vilket idag är allemansrättsligt tillgängligt. Vid dessa förhållanden saknas det förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens av det skälet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Inte heller kan något annat särskilt skäl för dispens anses tillämpligt. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras och länsstyrelsens beslut fastställas.
Saken
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheterna Holmarna 1:30 och 1:22 i Simrishamns kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.