Målnummer
HFD-6231-21
Datum
2023-01-26
RUBRIK
Växelvis boende elev har rätt till skolskjuts från ena föräldern
KOMMENTAR
En flickas föräldrar har separerat men har delad vårdnad om flickan. Hon är folkbokförd hos en av dem, men bor växelvis hos båda. Flickans gymnasieskola ligger längre bort än sex kilometer från den förälder där hon inte är folkbokförd. Föräldrarna ansökte därför hos kommunen om skolskjuts för henne mellan den förälderns bostad och skolan. Kommunen avslog ansökan. Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten som ansåg att ett barn med växelvis boende har två likvärdiga hem och att kommunens beslut därmed inte var förenligt med reglerna om kommunernas skyldighet att ansvara för elevers kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Förvaltningsrätten upphävde därför kommunens beslut. Kommunen överklagade till kammarrätten som menade att begreppet bostad i detta sammanhang far tolkas som den plats där eleven är folkbokförd och att kommunen därmed inte är skyldig att ansvara för dagliga resor mellan skolan och ett hem där eleven växelvis bor, men inte är folkbokförd. Målet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat frågan om det strider mot lag eller annan författning att, vid prövningen av rätten till elevresor avseende en gymnasieelev som inte fyllt 18 år och som bor växelvis hos sina föräldrar, utgå endast från den fastighet på vilken eleven är folkbokförd. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att lagtexten i 2 § elevreselagen inte ger stöd för att innebörden av begreppet bostad ska begränsas till att bara avse bostaden på den fastighet där ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar är folkbokfört. Någon sådan begränsning kan inte heller utläsas av förarbetena till regleringen. I en situation där en gymnasieelev inte har uppnått 18 års ålder och bor växelvis hos sina föräldrar gäller därför hemkommunens skyldighet enligt 2 § elevreselagen i förhållande till båda dessa bostäder. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därför kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens dom.
Saken
Laglighetsprövning enligt kommunallagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.