Målnummer
HS-P-12528-21
Datum
2023-03-08
RUBRIK
Svårigheter för brandkåren att komma fram stoppade slutbesked
KOMMENTAR
2016 beviljade Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla ett byggbolag bygglov för nybyggnation av ett antal flerbostadshus. Samma år gav nämnden startbesked och godkände därmed att bolaget fick påbörja byggnationerna. I underlaget för beslutet om startbesked ingick bl.a. en brandskyddsbeskrivning vilken bolaget redovisade de krav som räddningsvägen skulle uppfylla för att husen skulle vara åtkomliga för räddningsfordon. I samband med färdigställandet av byggnaderna genomförde räddningstjänsten provkörningar på platsen med stegbil. Vid provkörningarna framkom att det var svårt att köra in till uppställningsplatserna på fastigheterna från den angränsande gatan, via den räddningsväg som byggherren anordnat. Nämnden har vägrat slutbesked med hänvisning till de brister som framkommit beträffande framkomlighet för räddningstjänstens fordon. Enligt nämnden följde inte utförandet av byggnaderna projekteringsunderlaget avseende brandskydd. Sedan bolaget överklagat nämndens beslut har länsstyrelsen upphävt beslutet att vägra slutbesked, bl.a. på grund av att de av nämnden anförda bristerna svårligen kan åtgärdas av bolaget utan att avsteg görs från det beviljade bygglovet. Mark- och miljödomstolen har därefter avslagit nämndens överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har prövat om det funnits förutsättningar för nämnden att vägra slutbesked. Vid den bedömningen aktualiseras frågan om beslutet att meddela startbesked för byggåtgärderna innebär att nämnden vid en senare prövning är förhindrad att vägra slutbesked på grund av startbeskedets negativa rättskraft. MÖD konstaterar att ett beslut om startbesked inte ett slutligt ställningstagande om åtgärden uppfyller de tekniska egenskapskraven utan det innebär endast ett antagande att reglerna kommer att uppfyllas. De aktuella målet avser uppfyllande av brandskyddskrav som är att hänföra till tvingande säkerhetsskäl. En av förutsättningarna för att nämnden med ett slutbesked ska kunna godkänna åtgärder för vilka startbesked har getts är att byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna i bl.a. kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. I nämndens beslut att vägra slutbesked anges att utförandet inte följer projekteringen avseende brandskyddet vilket innebär att gällande byggregler inte följs. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att nämnden kunnat utgå från att bolaget skulle uppfylla de krav som följer av redovisningen ifråga om svängradien och att det inte fanns någon anledning för nämnden att ifrågasätta redovisningen i de projekterade handlingarna. Det har sedan visat sig att kraven inte uppfyllts. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det har funnits förutsättningar för nämnden att vägra slutbesked i detta fall. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras och nämndens beslut fastställas. Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolen tillåter därför med stöd av 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar att domen överklagas.
Saken
Slutbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheterna Barkarby 2:47, 2:48 och 2:49 i Järfälla kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.