Målnummer
HD-B-6185-22
Datum
2023-03-14
RUBRIK
Deltagare i Örebrokravaller skall dömas enbart för sina egna gärningar
KOMMENTAR
Högsta finner att de personer som deltagit i påskupproret i Örebro inte begått brotten tillsammans och i samförstånd. De ska därför endast dömas för de gärningar de varit aktivt utfört. Högsta domstolen har prövat brottsrubricering och straffvärde för två män som deltog i påskupploppen i Örebro i samband med koranbränningen som ägde rum där. Hovrätten hade dömt männen till fängelse i fem år, respektive fem år och sex månader. De dömdes även att betala kränkningsersättning till en polis som skadades vid upploppet. HD konstaterar bland annat att för bedömningen av brottet sabotage mot blåljusverksamhet är det av betydelse i vilken utsträckning det åtalade händelseförloppet har begåtts tillsammans och i samförstånd. Åklagaren har gjort gällande att de två männen begått de åtalade gärningarna tillsammans och i samförstånd med varandra, vissa andra utpekade personer och ett flertal okända gärningsmän. Det innebär att de båda personligen skulle ha straffrättsligt ansvar för samtliga angivna gärningar som utförts i parken under den aktuella tidsperioden. Tingsrätten och hovrätten har ansett att samtliga i folkmassan som deltagit i angreppet har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra. HD menar dock att det inte finns stöd för påståendet att samtliga som deltagit i orolighetema har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra. I målet finns inte heller någon närmare utredning om i vilken utsträckning och på vilket sätt de två klagande har varit delaktiga i de delar av händelseförloppet som i gärningsbeskrivningen inte specifikt kopplas till dem. HD finner därför att vid prövningen av åtalet för grovt sabotage mot blåljusverksamhet ska männen enbart hållas ansvariga för de delar av gärningsbeskrivningen som konkret kopplas till deras agerande. Bedömningen av om en gärning är att betrakta som ett sabotage mot blåljusverksamhet av normalgraden eller ett grovt brott ska göras utifrån alla omständigheter vid brottet. Det ska särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art. Männen har båda deltagit aktivt och under hela den tid som angreppet pågick, bl.a. genom att upprepade gånger kasta stenar mot poliser. Deras gärningar har vidtagits inom ramen för ett omfattande och allvarligt angrepp. Det har varit fråga om en stor folksamling som har gått till ett hänsynslöst angrepp mot poliser, polishundar och polisfordon. Graden av våldsanvändning har varit hög och angreppet har pågått under mer än två timmar. Det finns också skäl att se särskilt allvarligt på det förhållandet att angreppet riktade sig mot polisens arbete med att möjliggöra genomförandet av en grundlagsskyddad allmän sammankomst. HD finner att männens gärningar ska bedömas som grovt sabotage mot blåljusverksamhet och inte våldsamt upplopp. HD finner inte att någon annan påföljd än fängelse kan komma ifråga och fängelsestraffets längd bör ligga en bit över minimistraffet för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Men med hänsyn till att männen enbart ska dömas för de delar av gärningsbeskrivningen som konkret kopplas till deras agerande är det samlade straffvärdet emellertid inte så högt som hovrätten har funnit. Straffvärdet får för vardera av dem anses uppgå till tre års fängelse. Den ena mannen, som också döms för våld mot tjänsteman bör dömas till tre år och tre månader. Eftersom de gärningar som männen dömts för inte varit riktade särskilt mot den polis som tidigare tilldömts skadestånd, innebär det att polismannen inte har rätt till kränkningsersättning. HD finner inte skäl att göra avsteg från utgångspunkten att brott som riktas mot allmänna intressen inte ger rätt till kränkningsersättning.
Saken
Grovt sabotage mot blåljusverksamhet m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.