Målnummer
HFD-1266-22
Datum
2023-03-14
RUBRIK
Vårdnadshavare ansvarar för små barn på väg till skolskjuts
KOMMENTAR
Två barn, som gick i förskoleklass respektive lågstadiet, beviljades skolskjuts. Enligt kommunens riktlinjer bör inte avståndet till uppsamlingsplatsen inte överstiga 2 km. I det aktuella fallet är avståndet 1,8 km från hemmet. Kommunen avslog ansökan om anpassad skolskjuts på grund av avståndet samt att vägsträckan bedömdes som trafiksäker, med hänvisning till mycket låg trafikintensitet och då vägens skick inte tillåter hög hastighet. Föräldrarna överklagade till förvaltningsrätten som bedömde att vägsträckan inte var lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt med hänsyn till barnens ålder och att det tillsynsansvar som en vårdnadshavare har enligt föräldrabalken inte rimligen innebär ett ansvar att regelmässigt följa sitt barn till och från en uppsamlingsplats om det behövs för att kompensera för trafikförhållandena på vägen. Frågan återförvisades därför till kommunen för ny prövning. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde förvaltningsdomstolens avgörande och fastställde kommunens beslut. Domstolen bedömde med hänsyn till syskonens ringa ålder att vårdnadshavarna har ett omfattande tillsynsansvar och att det åligger dem att följa barnen till den anvisade uppsamlingsplatsen. Föräldrarna har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat frågan om vilken betydelse vårdnadshavarens tillsynsansvar har vid prövningen av rätten till skolskjuts på grund av trafikförhållanden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att barnen under det aktuella läsåret var åtta respektive sex år och fann att med hänsyn till barnens ålder måste färden mellan hemmet och uppsamlingsplatsen anses falla inom ramen för vårdnadshavarnas tillsynsansvar. Trafikförhållandena kan inte anses utgöra skäl för att bevilja anpassad skolskjuts.
Saken
Skolskjuts enligt skollagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.