Målnummer
AD-14-23
Datum
2023-03-15
RUBRIK
SKR hade ingen behörighet att företräda en kommun i tvist om avskedande
KOMMENTAR
En kommun hade under Covid-pandemin krav på att personalen i hemtjänsten skulle bära munskydd, alternativt visir i vissa fall. En undersköterska följde inte dessa krav och avskedades bland annat av det skälet. Tvist uppstod mellan facket (Privat- och Offentliganställdas förbund, POA) och kommunen om avskedandet var lagligen grundat. POA väckte talan mot kommunen och yrkade bland annat ogiltigförklaring av avskedandet och gjorde gällande att kommunen inte hade rätt att kräva att medlemmen skulle bära munskydd alternativt visir. POA och kommunen har träffat en förlikningsöverenskommelse såvitt avser den tvisten. Med anledning av avskedandet kallade POA Sveriges Kommuner och Regioner till förhandling. Någon förhandling kom inte till stånd. Tvist har uppstått mellan parterna om SKR enligt 10 § medbestämmandelagen var skyldig att förhandla med POA. Arbetsdomstolen konstaterar att kommunen och POA inte är bundna av kollektivavtal i förhållande till varandra. Tvisteförhandling i frågan om giltigheten av avskedandet av arbetstagaren och yrkande om skadestånd m.m. kunde därför endast påkallas med stöd av 10 § medbestämmandelagen, och inte med stöd av bestämmelser i en förhandlingsordning, som är det vanliga i kollektivavtalsförhållanden. De krav som POA framställde för medlemmens räkning riktades mot kommunen. Det har med anledning av dessa krav inte förelegat någon rättstvist mellan POA och SKR. SKR har inte någon behörighet att företräda kommunen i tvisten mellan POA och kommunen. Eftersom parterna inte är bundna av kollektivavtal i förhållande till varandra finns det inte heller någon avtalad förhandlingsordning som kan grunda en behörighet för SKR att företräda kommunen i en tvisteförhandling. Det förhållandet att POA inte har någon lokal organisation saknar betydelse. Arbetsdomstolen avslår därför POA:s talan.
Saken
förhandlingsvägran

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.