Målnummer
HFD-3829-22
Datum
2023-03-16
RUBRIK
Överskjutande utländsk skatt får avräknas senare, även under år utan beskattningsbar inkomst i utlandet
KOMMENTAR
Ett svenskt bolag hade en filial i Belgien och betalade belgisk skatt på inkomsten från filialen. Inkomsten togs också upp till beskattning i Sverige. 2012 översteg den belgiska skatten det årets spärrbelopp och kunde därmed inte avräknas fullt ut. Bolaget begärde 2017 avräkning med viss del av det överskjutande beloppet. Skatteverket avslog begäran med motiveringen att det inte är möjligt att få avräkning för ett överskjutande skattebelopp från tidigare år om den skattskyldige under det år då avräkning begärs bara har utländska inkomster som inte har beskattats utomlands. Eftersom de enda utländska inkomster som bolaget har haft under 2017 var ränteinkomster som inte hade beskattats utomlands kunde avräkning inte medges. Förvaltningsrätten biföll bolagets överklagande och förklarade att bolaget hade rätt till avräkning av utländsk skatt beskattningsåret 2017. Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att de grundläggande förutsättningarna for avräkning måste vara uppfyllda for den intäkt som begäran om avräkning avser, men att det därefter saknas hinder för att under senare år beräkna spärrbeloppet endast utifrån t.ex. utländska ränteinkomster som inte har beskattats utomlands. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog Skatteverkets överklagande. Högsta förvaltningsrätten har prövat målet och frågan om det, för att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år, krävs att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Skatteverkets synsätt saknar stöd i lagens ordalydelse. HFD finner att för att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år, inte krävs att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet. Bolaget ska således medges avräkning av utländsk skatt för sådant överskjutande belopp från tidigare år som ryms inom spärrbeloppet for 2017.1 målet är ostridigt att bolaget under det året har haft ränteinkomster från utlandet som kan ingå i spärrbeloppsberäkningen.
Saken
Avräkning av utländsk skatt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.