Målnummer
KJ-3853-21-2023-03-15
Datum
2023-03-15
RUBRIK
Inget RUT-avdrag till oskiftat dödsbo
KOMMENTAR
Skatteverket nekade ett bolag utbetalning för hushållsarbete de utfört på uppdrag av en kvinna. Kvinnan fick inte någon preliminär skattereduktion för arbetet. Orsaken till detta var att det inte fanns någon lagfart på fastigheten och Skatteverket kunde inte fastställa att kvinnan var ägare. Kvinnan anförde att fastigheten köptes 1965 och lagfarten ställdes ut på hennes make. Makarna hade upprättat testamente enligt vilket den den överlevande maken med full äganderätt ska erhålla den andres kvarlåtenskap, med undantag för bröstarvinges laglott. Sedan maken gått bort 2007 upprättades en bouppteckning och bröstarvingen, en son, har har godkänt testamentet och avstått från att plocka ut sin laglott. Förvaltningsrätten menade att eftersom kvinnan bott på fastigheten sedan 1965 och varit den som betalat det aktuella arbetet så får det anses att hon haft det egentliga underhållsansvaret i den mening som lagstiftaren avsett. Förvaltningsrätten upphävde Skatteverkets beslut och återförvisade frågan till verket för prövning av om övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Skatteverket överklagade till kammarrätten som konstaterar att fastigheten ägs av ett oskiftat dödsbo. Skatteverket har därför haft fog för att inte betala ut RUT-avdrag. Det förhållande att kvinnan är delägare i dödsboet föranleder ingen annan bedömning, enligt kammarrätten som bifaller Skatteverkets överklagande.
Saken
Utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.