Målnummer
HD-PT-O-3743-22
Datum
2023-03-21
RUBRIK
HD prövar relationen mellan GDPR och YGL
KOMMENTAR
En kvinna har vid två tillfällen väckt talan mot två webbaserade databaser och krävt att hennes personuppgifter skall tas bort. På databaserna finns uppgifter om att hon åtalats och vad åklagarens yrkar. Hon yrkar att databaserna gör sig skyldiga till förtal och/eller förolämpning genom att sprida informationen. Tingsrätten finner att uppgifterna som publicerats omfattas av s.k. frivilligt grundlagsskydd. Tingsrätten konstaterar att det för närvarande inte finns något undantag från grundlagsskyddet för de uppgifter som databaserna publicerar beträffande privatpersoners förekomst i olika mål i domstol. Hennes yrkande om att få sina personuppgifter raderades avslås. Databaserna har utgivningsbevis och kvinnan har även yrkat att domstolarna ska återkalla utgivningsbeviset. Tingsrätten har ogillat hennes talan och bland annat konstaterat att Yttrandefrihetsgrundlagen inte har någon bestämmelse som ger domstol rätt att återkalla ett utgivningsbevis. Hovrätten har inte meddelat prövningstillstånd. Kvinnan har överklagat till Högsta domstolen som meddelar prövningstillstånd med motiveringen att målet aktualiserar frågan om relationen mellan EU:s dataskyddsförordning och grundlagsskyddet för yttrandefrihet i form av publicering av uppgifter om lagföring på webbplatser. Det saknas vägledande avgöranden i frågan. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt.
Saken
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadestånd m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.