Målnummer
HD-PT-T-1106-22
Datum
2023-03-22
RUBRIK
Skadeståndsanspråk för stulna mynt är inte preskriberade
KOMMENTAR
En man som tidigare varit anställd på Kungliga myntkabinettet sålde under åren 2009, 2010 och 2013 mynt som Statens historiska museer menar hade stulit från myntkabinettet. Likaså hade han under perioden 2010 - 2013 innehaft och överlämnat ryska mynt och vikingamynt. Åklagaren yrkade att han skulle dömas för grovt häleri och Statens historiska museer yrkade skadestånd med sammanlagt fyra miljoner kronor. Mannen förnekade brott och invände bland annat att han haft mynten i besittning före december 2008 och preskription hade därför inträtt för både gärningarna och skadeståndsanspråken. Tingsrätt och hovrätt har frikänt mannen och avslagit skadeståndsyrkandena. Beträffande vikingamynten har underinstanserna ansett att det inte var styrkt att dessa kom från myntkabinettet. Hovrätten har gjort bedömningen att skadeståndsyrkandena avseende övriga påstådda befattningar är preskriberade, eftersom Statens historiska museer inte styrkt att en första skadegörande handling - dvs. en första hälerigrundande befattning med mynten - ägt rum den 14 december 2008 eller därefter. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om skadeståndskraven är preskriberade. Frågan i är alltså från vilken tidpunkt preskriptionsfristen avseende skadeståndsanspråken ska räknas. Högsta domstolen konstaterar att Statens Historiska museers talan innefattar åren 2009 - 2013 då mannen vid flera tillfällen överlämnat eller överlåtit mynt som stulits från myndigheten. Ingen av dessa händelser har ägt rum mer än tio år innan talan väcktes och skadeståndsanspråken är därför inte preskriberade. För bedömningen saknar det betydelse under hur lång tid dessförinnan mannen kan ha haft de aktuella mynten i sin besittning. Detta innebär alltså att skadeståndskraven inte är preskriberade. I dessa delar bör därför prövningstillstånd meddelas, hovrättens dom upphävas och målet lämnas tillbaka dit för fortsatt handläggning. Beträffande vikingamynten har det däremot inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.
Saken
Skadestånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.