Målnummer
AD-34-23
Datum
2023-05-31
RUBRIK
Bolaget borde informerat skyddsombudet om nedtagning av stängsel
KOMMENTAR
En tvist har uppstått mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och ett bolag som bedriver hamn- och stuveriverksamhet i Skandiahamnen i Göteborg. Tvisten gäller om bolaget hindrat huvudskyddsombudet vid två tillfällen. Det första genom att inte låta honom delta i planeringen inför en omorganisation. Det andra i samband med att ett stängsel togs ner. Inte heller hade bolaget heller underrättat honom om dessa förändringar. Arbetsdomstolen konstaterar att det anges i arbetsmiljölagen att ett skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation. I det första fallet menar Arbetsdomstolen att förbundet inte lyckats visa att bolaget vidtog eller planerade en omorganisation, som skyddsombudet borde ha fått delta. Bolaget har därmed inte heller brutit mot underrättelseskyldigheten inför en förändring. I det andra fallet konstaterar Arbetsdomstolen att bolaget, i samband med att stängslet monterades ned, placerade betongsuggor och staket vid ljusbågarna. Bolaget får därmed anses ha gjort en bedömning av eventuella risker och vidtagit åtgärder med anledning av att trafik skulle komma att genomkorsa området. Enligt arbetsgivarparterna var de åtgärder som vidtogs ett vedertaget sätt att avgränsa ett område och någon särskild riskbedömning krävdes därför inte. Förbundet har ifrågasatt om de åtgärder som vidtogs var tillräckliga. Nedmonteringen av stängslet hade alltså enligt bolagets bedömning betydelse för arbetsmiljön i området för den ordinarie verksamheten på kajen. Bolaget borde alltså ha underrättat och involverat huvudskyddsombudet inför de båda nedtagningarna av stängslet. Att bolaget inte gjorde det innebär att det hindrat honom att fullgöra sina uppgifter som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman för förbundet. Sammantaget har alltså bolaget i det första fallet inte hindrat huvudskyddsombudet, men gjort det i det andra fallet. Arbetsdomstolen beslutar att bolaget skall betala ett skadestånd på 25 000 kronor vardera till huvudskyddsombudet och till förbundet.
Saken
hindrande av skyddsombud

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.