Målnummer
HD-O-327-23
Datum
2023-06-02
RUBRIK
Tingsrätten inte skyldig lämna ut dom i XMS-format
KOMMENTAR
Innehållet i tingsrättsdomar lagras elektroniskt i en XML-fil. Domaren signerar elektroniskt och systemet producerar läsbara texter i PDF-format som expedieras till parterna. XML-filen är skriven i textkoder och utformad så att den kan läsas av i ett datasystem. Filen innehåller en del andra uppgifter än vad som framgår av PDF-formatet, huvudsakligen uppgifter av utpräglad teknisk karaktär men också bl.a. domarens fullständiga namn och tjänsteidentitetsnummer. Malmö tingsrätt meddelade dom i ett brottmål. Där förordades att sekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för den tilltalades identitet. En kvinna, som inte var part i målet, begärde hos tingsrätten att hela den bakomliggande XML-filen skulle lämnas ut till henne i elektronisk form. Tingsrätten gav henne möjlighet att ta del av pappersutskrifter av filen men avslog hennes begäran om att få en kopia av filen i elektronisk form. Uppgifter som kunde avslöja den tilltalades identitet och uppgifter om domarens tjänsteidentitetsnummer sekretessbelades. Hovrätten avvisade kvinnans överklagande att få en kopia av XML-filen i elektronisk form. XML-filen utgör en allmän handling. I detta fall har SML-filen inte lämnats ut som kvinnan begärt, men hon har erbjudits att ta del av filen i annan form. Eftersom överklagandet av tingsrättens beslut i denna del endast tar sikte på formen för utlämnande och resultatet av beslutet är att kvinnan ändå kan få del av filen, kan det inte överklagas. Som hovrätten konstaterat ska överklagandet av tingsrättens beslut alltså avvisas när det gäller formen för utlämnande. I den del kvinnans överklagande avser sekretess för den tilltalades identitetsuppgifiter finner Högsta domstolen inte skäl för någon annan slutsats än hovrätten. Överklagandet ska alltså avslås i den delen.
Saken
Utlämnande av allmän handling

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.