Målnummer
HFD-3936-22
Datum
2023-06-02
RUBRIK
Polisen ska lämna ut personuppgifter på misstänkt under 15 år till brottsoffer
KOMMENTAR
En man polisanmälde ett brott som drabbat det företag där han är företrädare. Polismyndigheten inledde en förundersökning, men den lades ned eftersom den person som var misstänkt för brottet inte hade fyllt 15 år vid tiden för gärningen. Mannen har begärt att få ta del av den brottsrapport som finns i den nedlagda förundersökningen. Polisen lämnade ut rapporten med undantag för uppgifter om namn och personnummer på den misstänkte personen. Myndigheten uttalade att redan det faktum att det rör sig om identiteten på en tidigare misstänkt innebär att det kan vara av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Därutöver beaktade Polismyndigheten den tidigare misstänktes ringa ålder. Mannen har överklagat beslutet till kammarrätten och anförde att han behövde uppgifterna för att han som skadelidande ska kunna tillvarata sin rätt. Kammarrätten avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det förhållandet att en person som är misstänkt för brott är under 15 år innebär att det är av synnerlig vikt för denne, eller dennes närstående, att uppgifter om vederbörandes identitet inte lämnas ut till den som lidit skada av brottet. HFD konstaterar att uppgifterna om den tidigare misstänktes namn och personnummer omfattas av sekretess. Mannen har dock ett behov av dessa uppgifter för att kunna få ett anspråk på skadestånd tillgodosett. Att en skadelidande har ett berättigat behov av uppgifterna räcker dock inte utan hänsyn bör även tas till den tidigare misstänktes intressen. För denne kan det vara av synnerlig vikt att hans eller hennes identitet inte röjs. Detta kan bero på beskaffenheten av det misstänkta brottet eller på omständigheter hänförliga till den misstänktes person. Det kan också bero på att det finns risk for trakasserier och repressalier. Även uppgifter i brottsplatsundersökningar, läkarintyg, förhörsutsagor och dylikt kan innehålla så graverande uppgifter för en enskild att de inte bör röjas. När den misstänkte är under 18 år kan det finnas skäl att ta större hänsyn till dennes intressen än annars. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är det aktuella brottet - stöld - inte ett sådant brott vars beskaffenhet normalt sett medför att det är av synnerlig vikt för den tidigare misstänkte att dennes identitet inte röjs. Några särskilda omständigheter kring gärningen som ändrar den bedömningen har inte kommit fram. Inte heller finns anledning att anta att någon riskerar att utsättas för trakasserier eller repressalier om de begärda uppgifterna lämnas ut till mannen. Högsta förvaltningsdomstolen bifaller mannens överklagande och beslutar att Polismyndigheten ska lämna ut de begärda uppgifterna.
Saken
Rätt att ta del av allmän handling

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.