Målnummer
HS-M-3003-22
Datum
2023-05-31
RUBRIK
Länsstyrelsen hade inte lagligt stöd för beslut om fiberslam
KOMMENTAR
Ett bolag bedriver komposteringsverksamhet av fiberslam. Fiberslam är ett avfall som uppstår i samband med pappersmassatillverkning. Fiberslam komposteras av bolaget under en viss tid. Komposterat fiberslam, av bolaget benämnt fibermull, ingår som råvara i jordblandningar som bolaget säljer. Fibermull säljs även som råvara direkt till jordtillverkare. Efter att fråga väckts om fibermull efter avslutad kompostering är att betrakta som avfall har länsstyrelsen fattat beslutet att fiberslam som komposteras på fastigheten inte har upphört att vara ett avfall efter avslutad kompostering. Bolaget har överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen har prövat målet och konstaterat att länsstyrelsens beslut inte ålägger bolaget att vidta eller avstå från någon särskild åtgärd är det inte en fråga om ett föreläggande eller förbud i den mening som avses i 26 kap. 9 § miljöbalken. Vidare reglerar bestämmelsen i 15 kap. 9 a § miljöbalken endast när avfall som genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara avfall. Bestämmelsen kan således inte läggas till grund för ett beslut av det slag som länsstyrelsen har fattat. Det har inte heller i övrigt framkommit att länsstyrelsen haft lagligt stöd för att meddela beslutet. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom ska därför länsstyrelsens beslut undanröjas.
Saken
Beslut om komposterat fiberslam har upphört att vara avfall

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.