Om LexPress

Lex Press startade 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst med det faxdistribuerade nyhetsbrevet Lex Press. Detta följdes av ytterligare ett antal nyhetsbrev inom specifika rättsområden som exempelvis skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt.
I takt med att internet och digital teknik utvecklades förpassades faxen till historien och nyhetsbreven började distribueras med e-post.
Lex Press var också pionjär när det gäller att skapa rättsfallsdatabaser med domar, sökbara i fulltext. Till en början i ett urval, men sedan 2004 omfattar databaserna samtliga rättsfall inom de rättsområden vi bevakar; arbetsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, immaterialrätt, skatterätt, offentlig upphandling och ekobrott. Dessutom mål från de högsta instanserna, oavsett rättsområde samt bevakning av området konkurs och obestånd samt straffrätt.
Övriga tjänster inom Lex Press är sökmotorn Lex Praxis som söker bland samtliga domar från allmänna domstolar sedan 2006, Lex Press Bolag för bakgrundskontroll av svenska bolag och deras företrädare samt Lex Press Legala Ord, som gör det möjligt att ha specialbevakning på specifika sökord eller uttryck. Samt nyhetsbrev och löpsedlar.
 Som kund hos Lex Press kan man välja ha tillgång till helheten, utvalda tjänster eller endast enskilda specifika sökord, via abonnemang eller en pay-per-view-lösning.
Lex Press AB är ett fristående familjeföretag i två generationer. Verksamheten grundas på flexibilitet, engagemang och snabb, personlig service.
Kontakta oss på info@lexpress.se för mer information eller ett kostnadsfritt provabonnemang.

Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

En arbetstagare, som inte har kunnat utföra sina normala arbetsuppgifter på grund av att han fått sitt körkort återkallat har, då det saknats möjlighet till omplacering eller omfördelning av arbetsuppgifter, inte ansetts stå till förfogande för arbete.
Stiftelsen ger bidrag till markägare som skapar, restaurerar och sköter våtmarker. Även om markägarna har ett visst vinstintresse av sin verksamhet så främjas allmännyttiga ändamål. Därför ska stiftelsen beskattas enligt bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet för stiftelser.
Skolan vidtog inte tillräckliga åtgärder tillräckligt snabbt, för att underlätta skolgången för en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Insatserna, som borde ha satts in skyndsamt, dröjde ett halvår. Huvudmannen, kommunen, döms nu att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.
När huset sålts anlitade säljaren en städfirma. Vid inflyttningen upptäckte sedan köparen en vattenskada som orsakats vid städningen. Efter förlikning betalade säljaren 70 000 kronor till köparna och krävde samma belopp av städbolaget. HD har nu fastställt att summan är rimlig.
Huset behöver anpassas för att sonen som fått funktionsnedsättningar efter sjukdom. Kommunen har delvis nekat bostadsanpassningsbidrag för att huset, som byggdes om innan pojken föddes, avviker från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet. HFD prövar om kommunen har rätt att avslå bidrag.
Mark- och miljööverdomstolen finner att kommunens energibolags övervägningar om lämplig placering av en solcellspark för kommunens behov av förnybar energi är väl motiverade. Strandskyddsdispensen fastställs därför.
Högsta domstolen har prövat en fråga om nödvändig processgemenskap på svarandesidan i ett mål om klander av testamente med förordnande om efterarv.
Eftersom beslut att avskilja en polisaspirant från utbildningen inte får överklagas omfattas även frågan om personalansvarsnämndens ordförande varit jävig.
När kommunen inte hade några lediga platser i särskilt boende erbjöds en person boende i grannkommunen innan det senare blev möjligt att erbjuda plats i den egna kommunen. IVO yrkade att kommunen skulle åläggas betala en särskild avgift för fördröjningen. HFD finner dock att det inte finns något som säger att en socialnämnd skulle vara förhindrad att erbjuda den enskilde lösningar i en annan kommun så länge det erbjudna biståndet uppfyller kravet på en skälig levnadsnivå.
40 markägare överklagade ett beslut om inrättande av ett naturreservat i Tjörn. De yrkade att beslutet skulle upphävas eller i andra hand att naturreservatets storlek skulle minskas. Högsta förvaltningsdomstolen som prövat målet slår fast beslutet.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar