Om LexPress

Lex Press grundades 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst för professionella användare. Först i form av det dagliga nyhetsbrevet Lex Press, som distribuerades via fax. Verksamheten drivs av Lex Press AB, ett familjeföretag i två generationer.
Idag omfattar verksamheten tre huvudsakliga tjänsteområden:
Lex Total, som omfattar rättsfallsdatabaser, rättsfallskommentarer, artiklar samt förarbeten. Databaserna omfattar samtliga rättsfall (från och med 2004 eller 2006) inom arbetsrätt, skatterätt, ekobrott, fastighetsrätt och PBL-ärenden, miljörätt, immaterialrätt, LOU, konkurs & obestånd samt domar och beslut från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (sedan 1995).  Lex Total databaser är fullt sökbara i fritext. Tjänsterna kan kompletteras med nyhetsbrev inom skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt samt det övergripande nyhetsbrevet Lex Press. Det är också möjligt att abonnera på enbart nyhetsbreven.
Lex Praxis, som är en juridisk sökmotor och letar bland alla svenska rättsfall sedan 2006, oavsett rättsområde eller domstol.
Lex Bolag omfattar information om samtliga registrerade svenska bolag, deras företrädare och verkliga huvudmän. Bolagsinformationen har direkt koppling till Lex Total rättsfallsdatabaser och Lex Praxis, och visar om bolaget eller dess företrädare förekommer i något rättsfall. Dessutom kan man från Lex Bolag länka direkt till Syna med ekonomisk information om exempelvis resultat och balans, skuldsaldo, betalningsanmärkningar med mera om respektive bolag.  Tjänsterna kan kompletteras på olika sätt och med olika funktioner efter behov.
Lex Press är ett registrerat varumärke (klasserna 9, 16, 49, 41) och tjänster lyder under Tryckfrihetsförordningen samt Yttrandefrihetsgrundlagen YGL (Datainspektionen Dnr 164-97). Lex Press AB innehar utgivningsbevis för periodisk tidskrift, nr 20912, daterat 1995-08-21 samt Utgivningsbevis för databaser, nr 2006-086, daterat 2006-11-06. Lex Press AB innehar även varumärkesregisteringar för Lex Press Legala Ord (2007/07432) och Lex Praxis (2010/04525) Ansvarig utgivare är Carin Fredlund
Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för folkbokföringsbrott eftersom han inte anmält att han flyttat in hos sin flickvän under en månad. Tingsrätten frikände honom då han anfört att han bara "provbodde" hos sin flickvän. Hovrätten menade dock att eftersom mannen lämnat sin bostad och tillbringade dygnsvilan hos flickvännen hade han varit bosatt hos henne. Han dömdes därför till 70 dagsböter för att inte ha anmält flyttning. Mannen har överklagat till Högsta domstolen som meddelat prövningstillstånd.
Hela mannens näringsverksamhet har enligt kammarrätten bestått av försäljning av bostadsrätter. Därför utgör ändringar i näringsverksamheten, såsom avsättningar till periodiseringsfond, samma sakfråga som som legat till grund för skattetillägget. Därmed ska underlaget för skattetillägg bestämmas med hänsyn till avsättningarna.
Frågan var om kvinnan tagit ut oskälig hyra när hon hyrde ut sitt radhus i andra hand och hyresnämnden jämförde med nyrenoverade radhus på orten. Hovrätten finner att utgångspunkten ska vara kvinnans egen hyra av radhuset och att det faktum att radhusets renoverats saknar betydelse.
Mannen ville ha en brygga där funktionshindrade kunde ta sig i och ur en båt. Bryggan skulle vara tillgänglig för allmänheten och tillgodose ett behov som inte kunde tillgodoses på annat sätt i Falu kommun. Mark- och miljödomstolen nekar dispens då bryggan inte bidrar till landsbygdsutveckling, då det går att ta sig till fastigheten landvägen och då bryggan inte kan anses utgöra ett angeläget allmänt intresse eftersom det finns en tillgänglighetsanpassad badplats i närområdet.
Kommunen utredde under en prövotid hur utsläpp av vatten från lakvattendammen vid en avfallsanläggning påverkade miljökvalitetsnormerna i en å. Ämnet PFOS fanns dock inte med i provtagningsprogrammet. Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att förlänga prövotiden ytterligare då slutliga villkor inte kan fastställas innan utsläppen av PFOS utretts närmare.
En takfirma krävde en fastighetsägare på ersättning, då fastighetsägaren hävt parternas avtal utan att ge takfirman möjlighet att avhjälpa bristerna i arbetet. Hovrätten, som även hänvisar till takfirmans bristande säkerhetsrutiner, finner att felen varit så allvarliga att mannen haft särskilda skäl att avvisa takfirmans erbjudande om avhjälpande.
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom godkänner Mark- och miljööverdomstolen överenskommelsen om upphörande av dikningsföretaget. Förutsättningarna för företaget anses ha förändrats i sådan utsträckning att överenskommelsen om upphörande ska godkännas trots att anläggningarna och behovet av markavvattning finns kvar.
I målet uppkommer frågan om tillämpningen av 3 kap. 4 § 7 lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen på ett beslut att omvandla påföljder i tidigare domar till en gemensam påföljd. Det saknas tillräcklig vägledning rörande tillämpningen av bestämmelsen i ett sådant fall. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Prövningstillstånd ska därför meddelas i hovrätten.
Frågan var när avskattning av tomterna i de tillkommande tomtområdena ska ske. Skatterättsnämnden finner att avskattning ska ske när marken ändrar karaktär till byggnadstomter, vilket enligt nämnden sker när de avstyckas och blir möjliga att avyttra.
Länsstyrelsen avslog ansökan om att göra stolsraderna på Södra teatern i Stockholm flyttbara då detta skulle skada byggnadsminnet. Kammarrätten finner att bolagets intresse av att göra salongen tillgänglig för stående publik väger tyngre och att tillstånd därmed ska ges för ändringen.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar