Om LexPress

Lex Press grundades 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst för professionella användare. Först i form av det dagliga nyhetsbrevet Lex Press, som distribuerades via fax. Verksamheten drivs av Lex Press AB, ett familjeföretag i två generationer.
Idag omfattar verksamheten tre huvudsakliga tjänsteområden:
Lex Total, som omfattar rättsfallsdatabaser, rättsfallskommentarer, artiklar samt förarbeten. Databaserna omfattar samtliga rättsfall (från och med 2004 eller 2006) inom arbetsrätt, skatterätt, ekobrott, fastighetsrätt och PBL-ärenden, miljörätt, immaterialrätt, LOU, konkurs & obestånd samt domar och beslut från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (sedan 1995).  Lex Total databaser är fullt sökbara i fritext. Tjänsterna kan kompletteras med nyhetsbrev inom skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt samt det övergripande nyhetsbrevet Lex Press. Det är också möjligt att abonnera på enbart nyhetsbreven.
Lex Praxis, som är en juridisk sökmotor och letar bland alla svenska rättsfall sedan 2006, oavsett rättsområde eller domstol.
Lex Bolag omfattar information om samtliga registrerade svenska bolag, deras företrädare och verkliga huvudmän. Bolagsinformationen har direkt koppling till Lex Total rättsfallsdatabaser och Lex Praxis, och visar om bolaget eller dess företrädare förekommer i något rättsfall. Dessutom kan man från Lex Bolag länka direkt till Syna med ekonomisk information om exempelvis resultat och balans, skuldsaldo, betalningsanmärkningar med mera om respektive bolag.  Tjänsterna kan kompletteras på olika sätt och med olika funktioner efter behov.
Lex Press är ett registrerat varumärke (klasserna 9, 16, 49, 41) och tjänster lyder under Tryckfrihetsförordningen samt Yttrandefrihetsgrundlagen YGL (Datainspektionen Dnr 164-97). Lex Press AB innehar utgivningsbevis för periodisk tidskrift, nr 20912, daterat 1995-08-21 samt Utgivningsbevis för databaser, nr 2006-086, daterat 2006-11-06. Lex Press AB innehar även varumärkesregisteringar för Lex Press Legala Ord (2007/07432) och Lex Praxis (2010/04525) Ansvarig utgivare är Carin Fredlund
Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

Fastighetsägarna förbjöds att avverka skog i ett känsligt område då det enligt Skogsstyrelsen fanns risk för erosion, ras och genombrott av Indalsälven med stora samhälleliga konsekvenser som följd. Mark- och miljööverdomstolen upphäver förbudet då ett genombrott skulle kräva flera samverkande och ovanliga faktorer och då avverkningens bidrag till dessa faktorer är mycket litet.
Kammarrätten finner att det klart framgår att lönen som mannens bolag betalat till mannens fru varit högre än en marknadsmässig lön. Den överskjutande delen ska tas upp som lön hos mannen och han ska anses ha lämnat oriktig uppgift. Mannen påförs skattetillägg.
Bolaget förbjöds att föryngringsavverka i ett område om 17,4 hektar i Östhammars kommun på grund av förekomsten av tjäder. Mark- och miljööverdomstolen finner att bolaget har rätt till 3 392 000 kronor i intrångsersättning trots att förbudet endast berör en liten del av fastigheten och trots att förbudet endast gäller så länge tjädrarna uppehåller sig i området.
Den omständigheten att mannen tagit ut en liten lön från sin verksamhet fråntar honom enligt kammarrätten inte rätten till avdrag för resor till och från arbetet. Därmed har Skatteverket enligt rätten inte visat att han lämnat oriktig uppgift och skattetillägget undanröjs.
Mark- och miljööverdomstolen finner att markägare kan ha rätt till ersättning även när ett beslut enligt 12 kap 6 § miljöbalken om avverkningsförbud eller försiktighetsåtgärder är motiverat av miljöbalkens hänsynsregler och artskyddsförordningen. Bedömningen av ett besluts påverkan på markanvändningen och därmed rätten till ersättning ska bedömas i varje enskilt fall.
Mark- och miljööverdomstolen finner att markägare kan ha rätt till ersättning även när ett beslut enligt 12 kap 6 § miljöbalken om avverkningsförbud eller försiktighetsåtgärder är motiverat av miljöbalkens hänsynsregler och artskyddsförordningen. Domstolen finner dock att möjligheten till dispens ska prövas innan frågan om rätt till ersättning avgörs.
Mark- och miljödomstolen återkallar delvis tillståndet till gruvverksamhet i Kaunisvaara i Pajala kommun så att produktionsmängden begränsas från 20 till 7 miljoner ton malm. Detta för att elimineras riskerna för negativa miljöeffekter på grund av tillståndsavvikelser.
Tillbyggnaden skulle utföras i fastighetsgräns och i markplan ha två fönster från bostadsrum mot grannfastigheten. Mark- och miljööverdomstolen finner att fönstren kommer att medföra insyn som innebär en olägenhet, men att olägenheten - med hänsyn till områdets karaktär, att tillbyggnaden är planenlig, att det redan finns viss insyn och att den befintliga häcken begränsar insynen - inte ska ses som betydande.
Mannen hade djurförbud men inkom till veterinärkliniken med en döende katt som bedömdes ha lidit i vart fall i en månads tid. Tingsrätten fann att mannen varit grovt oaktsam men hovrätten menar att det förelegat ett likgiltighetsuppsåt. Påföljden skärps därför från 60 till 100 dagsböter.
En konsument har enligt Högsta domstolen reklamationsskyldighet avseende kontraktsbrott, men inte någon reklamationsskyldighet avseende prisets skälighet. Om en konsument är passiv i fråga om att kräva återbetalning så kan det dock medföra att rätten till återbetalning går förlorad.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar