Integritetspolicy

Lex Press tjänster berörs inte av GDPR eftersom de omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lex Press AB innehar Utgivningsbevis för periodisk tidskrift, nr 20912 daterat 1995-08-21 samt Utgivningsbevis för databaser, nr 2006-086 daterat 2006-11-06. Ansvarig utgivare är Carin Fredlund.
Access till tjänsterna ges endast till juridisk person (samt dess handläggare) med berättigat professionellt behov av tjänsterna. Ansökan om access ställs direkt till Lex Press AB, per telefon eller genom funktionen "Pröva" på hemsidan. Varje ansökan kontrolleras och bedöms utifrån kriterierna ovan innan godkännande. 
Kontaktpersoner och användare av tjänsterna registreras. Huvudkontakt och fakturamottagare registreras i administrationssystemet Visma Administration 1000, samt i administrationsgränssnittet på hemsidan. De personuppgifter som finns i det registret är namn på kontaktperson och i vissa fall direkt-telefonnummer. På hemsidan också e-postadressen.
Användare registrerar sin "Privata Profil" genom att ange sin e-postadress.  I samband med registreringen får användare godkänna cookies. Registrering av e-postadressen är nödvändigt för att kunna ta emot nyhetsbrev, löpsedlar, Legala Ord mm. 
För ytterligare information om vår personuppgiftspolicy, kontakta abonnemang@lexpress.se

Senaste Nyheterna

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för folkbokföringsbrott eftersom han inte anmält att han flyttat in hos sin flickvän under en månad. Tingsrätten frikände honom då han anfört att han bara "provbodde" hos sin flickvän. Hovrätten menade dock att eftersom mannen lämnat sin bostad och tillbringade dygnsvilan hos flickvännen hade han varit bosatt hos henne. Han dömdes därför till 70 dagsböter för att inte ha anmält flyttning. Mannen har överklagat till Högsta domstolen som meddelat prövningstillstånd.
Hela mannens näringsverksamhet har enligt kammarrätten bestått av försäljning av bostadsrätter. Därför utgör ändringar i näringsverksamheten, såsom avsättningar till periodiseringsfond, samma sakfråga som som legat till grund för skattetillägget. Därmed ska underlaget för skattetillägg bestämmas med hänsyn till avsättningarna.
Frågan var om kvinnan tagit ut oskälig hyra när hon hyrde ut sitt radhus i andra hand och hyresnämnden jämförde med nyrenoverade radhus på orten. Hovrätten finner att utgångspunkten ska vara kvinnans egen hyra av radhuset och att det faktum att radhusets renoverats saknar betydelse.
Mannen ville ha en brygga där funktionshindrade kunde ta sig i och ur en båt. Bryggan skulle vara tillgänglig för allmänheten och tillgodose ett behov som inte kunde tillgodoses på annat sätt i Falu kommun. Mark- och miljödomstolen nekar dispens då bryggan inte bidrar till landsbygdsutveckling, då det går att ta sig till fastigheten landvägen och då bryggan inte kan anses utgöra ett angeläget allmänt intresse eftersom det finns en tillgänglighetsanpassad badplats i närområdet.
Kommunen utredde under en prövotid hur utsläpp av vatten från lakvattendammen vid en avfallsanläggning påverkade miljökvalitetsnormerna i en å. Ämnet PFOS fanns dock inte med i provtagningsprogrammet. Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att förlänga prövotiden ytterligare då slutliga villkor inte kan fastställas innan utsläppen av PFOS utretts närmare.
En takfirma krävde en fastighetsägare på ersättning, då fastighetsägaren hävt parternas avtal utan att ge takfirman möjlighet att avhjälpa bristerna i arbetet. Hovrätten, som även hänvisar till takfirmans bristande säkerhetsrutiner, finner att felen varit så allvarliga att mannen haft särskilda skäl att avvisa takfirmans erbjudande om avhjälpande.
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom godkänner Mark- och miljööverdomstolen överenskommelsen om upphörande av dikningsföretaget. Förutsättningarna för företaget anses ha förändrats i sådan utsträckning att överenskommelsen om upphörande ska godkännas trots att anläggningarna och behovet av markavvattning finns kvar.
I målet uppkommer frågan om tillämpningen av 3 kap. 4 § 7 lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen på ett beslut att omvandla påföljder i tidigare domar till en gemensam påföljd. Det saknas tillräcklig vägledning rörande tillämpningen av bestämmelsen i ett sådant fall. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Prövningstillstånd ska därför meddelas i hovrätten.
Frågan var när avskattning av tomterna i de tillkommande tomtområdena ska ske. Skatterättsnämnden finner att avskattning ska ske när marken ändrar karaktär till byggnadstomter, vilket enligt nämnden sker när de avstyckas och blir möjliga att avyttra.
Länsstyrelsen avslog ansökan om att göra stolsraderna på Södra teatern i Stockholm flyttbara då detta skulle skada byggnadsminnet. Kammarrätten finner att bolagets intresse av att göra salongen tillgänglig för stående publik väger tyngre och att tillstånd därmed ska ges för ändringen.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar