Integritetspolicy

Lex Press tjänster berörs inte av GDPR eftersom de omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lex Press AB innehar Utgivningsbevis för periodisk tidskrift, nr 20912 daterat 1995-08-21 samt Utgivningsbevis för databaser, nr 2006-086 daterat 2006-11-06. Ansvarig utgivare är Carin Fredlund.
Access till tjänsterna ges endast till juridisk person (samt dess handläggare) med berättigat professionellt behov av tjänsterna. Ansökan om access ställs direkt till Lex Press AB, per telefon eller genom funktionen "Pröva" på hemsidan. Varje ansökan kontrolleras och bedöms utifrån kriterierna ovan innan godkännande. 
Kontaktpersoner och användare av tjänsterna registreras. Huvudkontakt och fakturamottagare registreras i administrationssystemet Visma Administration 1000, samt i administrationsgränssnittet på hemsidan. De personuppgifter som finns i det registret är namn på kontaktperson och i vissa fall direkt-telefonnummer. På hemsidan också e-postadressen.
Användare registrerar sin "Privata Profil" genom att ange sin e-postadress.  I samband med registreringen får användare godkänna cookies. Registrering av e-postadressen är nödvändigt för att kunna ta emot nyhetsbrev, löpsedlar, Legala Ord mm. 
Användare får inte ladda ner och spara domar lokalt på sina hårddiskar. Sökning och läsning sker i Lex Press system.
För ytterligare information om vår personuppgiftspolicy, kontakta abonnemang@lexpress.se

Senaste Nyheterna

Kommunen hade tidigare gett bygglov för att bygga på en våning på bostadshuset och putsa fasaden i ny färg. Men när fastighetsägaren ville putsa upp garaget också blev det stopp. Mark- och miljödomstolen bifaller fastighetsägarens överklagande.
Kommunen förelade en fastighetsägare att återställa fasaden på byggnaden. När detta inte gjordes utdömdes vite, men fastigheten hade bytt ägare och den tidigare ägaren var därför fel adressat.
Kapitalet i en pensionsförsäkring måste förvaltas och det strider inte mot pensioneringssyftet att arvodet till den som förvaltar försäkringen tas ur försäkringskapitalet. Detta innebär inte att försäkringen inte längre är en pensionsförsäkring.
Polismyndigheten återkallade en mans förordnande som ordningsvakt på grund av att hans bror ingår i ett kriminellt nätverk. Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan.
Hösten 2022 gjordes vissa förändringar i artskyddsförordningen. Bland annat saknas nu ett uttryckligt allmänt förbud mot att skada eller förstöra vilda fåglars fortplantningsområden eller viloplatser. Men Mark- och miljödomstolen utgick från den tidigare lydelsen när den upphävde en detaljplan. MÖD återförvisar ärendet till Mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.
Trafikverket meddelade en lantbrukare om att en arkeologiskt utredning skulle genomföras på en del av hans fastighet. Länsstyrelsen meddelade att beskedet var en verställighetsåtgärd som inte kunde överklagas. Regeringen avvisade hans överklagande och HFD kavvisar hans ansökan om rättsprövning eftersom regeringen inte prövat lantbrukaren civila rättigheter.
Solcellsanläggningen skulle anläggas på brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsen beslut att förbjuda anläggningen. Nackdelarna med placeringen bedöms överväga behovet av förnybar el.
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i en fråga om en tidigare boendeförälder är behörig att företräda sitt barn i frågor om retroaktivt underhållsbidrag.
Ett klockföretag monterade isär en del av de Tissot-klockor de importerat och skickade urtavlorna till England för att målas med specialmotiv som kunderna beställt. Företaget döms för varumärkesintrång att betala 1,3 miljoner kronor i skadestånd och 300 000 i vite om de importerar, marknadsför eller säljer klockorna med ommålade urtavlor.
Paret gjorde ingen bodelning vid skilsmässan. 30 år senare för mannen över halva fastigheten till sin nuvarande sambo som gåva. Lantmäteriet kan dock inte bevilja henne lagfart, eftersom den tidigare hustrun inte gett sitt samtycke.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar