Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Låneplattform var undantagen moms
Det är enligt Högsta förvaltningsdomstolen låneförmedlingen som är den huvudsakliga delen av det sammansatta tillhandahållande som Lendify erbjuder på sin låneplattform. Förmedlingstjänsten är en sådan bank- och finansieringstjänst som är undantagen mervärdesskatt och därför är alla delar av tillhandahållandet undantagna moms.
2020-05-28 10:48:00

Trasiga mattor var inte avfall
De trasiga mattorna skulle lagas i Lettland och sen återanvändas i bolagets mattuthyrningsverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen finner att mattorna inte är att betrakta som avfall eftersom de inte har transporterats för att innehavaren gör sig av med dem.
2020-05-28 08:19:00

Förföll skälet att överpröva avtal när det redan sagts upp?
Karlstads kommun har sedan 1991 ett tjänstekoncessionsavtal med JCDecaux om väderskydd, stadsinformationstavlor, stadspelare, papperskorgar med mera. 2018 ingick parterna ett tilläggsavtal (tillägg 4) som bland annat angav att ett antal av JCDecaux papperskorgar skulle övergå i kommunens ägo och att JCDecaux skulle installera väderskydd m.m. på nya platser.
Clear Channel yrkade att tilläggsavtale...
2020-05-25 00:00:00

Fråga avsåg pågående verksamhet
En bostadsrättsförening ansökte om förhandsbesked i fråga om den, före en planerad ombyggnad, var att betrakta som ett privatbostadsföretag. Högsta förvaltningsdomstolen finner att frågan rör en bedömning av föreningens pågående verksamhet och avvisar ansökningen.
2020-05-27 11:50:00

Olägenheter från solpaneler borde ha prövats
En man klagade på störande reflektioner från grannens solcellspaneler och nämnden avslutade ärendet genom att finna att panelerna inte var bygglovspliktiga. Mark- och miljööverdomstolen finner att nämnden, i enlighet med 2 kap 9 § plan- och bygglagen, borde ha prövat om panelerna medför betydande olägenheter på omgivningen. Ärendet återförvisas.
2020-05-27 11:43:00

Handling med personlig information om hälsotillstånd kunde maskeras
En man begärde hos kammarrätten att få ta del av en handling som Kriminalvården skickat in för sekretessprövning i omaskerat skick. Kammarrätten lämnade ut den i maskerat skick och motiverade detta med att handlingen till stora delar innehåller uppgifter om enskilds hälsotillstånd och att den enskilde som berörs kan antas lida men om vissa av uppgifterna röjs.
Mannen har överklagat till Högsta fö...
2020-05-26 00:00:00

Bristande motivering fäller regeringsbeslut
Regeringen avslog sex samebyars överklagande av ett beslut om utökning av jakttid för upplåten jakt. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver efter en rättsprövning beslutet och finner att regeringen inte motiverat varför beslutet inte anses strida mot 32 § rennäringslagen och att regeringen inte närmare angett hur intresseavvägningen gjorts.
2020-05-27 10:31:00

HD prövar om regressfordran för saneringskostnader kan prekluderas
En bostadsrättsförening och ett byggbolag tvistade om ifall en fordran avseende kostnader för sanering av en förorenad fastighet kunde prekluderas enligt 6 § kallelselagen eller inte. Mark- och miljööverdomstolen fann att undantaget om att efterbehandlingsansvar inte preskriberas inte omfattade ekonomiska tvister mellan enskilda. Undantaget var därmed inte tillämpligt. Därmed saknades skäl att til...
2020-05-25 00:00:00

Ingen täkt i vinterbetesmark
NCC Industry Aktiebolag meddelades tillstånd till ny bergtäkt i Skellefteå kommun. Mark- och miljööverdomstolen finner att tillstånd inte kan medges då verksamheten kan komma att påverka rennäringen på ett oacceptabelt sätt. Då skyddsvillkor inte i tillräcklig grad kan reducera intrånget i renskötselrätten är det inte visat att täktverksamheten kan bedrivas utan att påtagligt försvåra rennäringen.
2020-05-27 08:38:00

Inget skadeståndsansvar för läckande ledning
Det läckte från bostadsrättsföreningens dagvattenledning in i källaren på grannfastigheten. Hovrätten finner att det inte är skäligt att utan lagstöd ålägga föreningen ett strikt ansvar samt att föreningen, med hänsyn till ledningens ålder och egenskaper i övrigt, inte varit oaktsam. Grannens käromål ogillas.
2020-05-26 12:23:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.