Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Ingen rättning av personuppgifter i kammarrätten
En kvinna begärde hos kammarrätten att hennes personuppgifter skulle rättas, raderas och begränsas samt omfattas av sekretess. Hon invände också mot kammarrättens behandling av hennes personuppgifter.
Kammarrätten informerade kvinnan om att frågan om en viss uppgift omfattas av sekretess prövas först efter det att någon har begärt att uppgiften ska lämnas ut samt att kammarrätten avsåg att rätta ...
2019-02-13 00:00:00

HFD beviljar resning, eftersom handlingar inte tillförts akten
Migrationsdomstolen avslog en kvinnas överklagande av Migrationsverkets beslut. Hon hade begärt och fått anstånd för kompletteringar i målet. Kompletteringarna kom in i tid, men tillfördes aldrig akten innan Migrationsöverdomstolen slutligen avgjorde målet genom att inte meddelar prövningstillstånd.
HFD bifaller kvinnans ansökan om resning.
2019-02-18 00:00:00

HD prövar om uppmaning till stöd för IS var uppsåtligt
En man dömdes till fängelse i sex månader för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
Brottet avsåg två skriftliga meddelanden som mannen hade lagt upp på Facebook med offentliga uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet med hänsyn till att de består i uppmaningar att ge fina...
2019-02-18 00:00:00

HD prövar våldtäktsmål
HD meddelar prövningstillstånd i det uppmärksammade målet där en nyanställd kvinnlig biträdande jurist anklagade en kollega för våldtäkt.
Tingsrätten dömde mannen till två års fängelse och hovrätten fastställde domen.
HD meddelar prövningstillstånd.
2019-02-18 00:00:00

Inget hinder för utvisning efter fängelsestraffet för man som sprängt synagoga
Högsta domstolen har tagit ställning till är om det föreligger hinder mot att verkställa utvisning till Gaza av en palestinsk medborgare som har gjort sig skyldig till grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse, när brotten har riktats mot medlemmarna i en judisk församling och motivet varit att kränka medlemmarna på grund av deras trosbekännelse.
Straffpåföljden för brottet bestämdes av t...
2019-02-19 00:00:00

Beslut om verkställighet av utvisning får tas när fängelsestraffet är avtjänat
En man dömdes för grov våldtäkt till fängelse i fyra år och två månader.
Hovrätten dömde också mannen till utvisning med återreseförbud på tio år. Migrationsverket hade uttalat att det råder ett absolut verkställighetshinder enligt 12 kap. 1 § utlänningslagen mot att genomföra en utvisning till Syrien.
Hovrätten hade funnit att det inte är möjligt att bedöma om verkställighetshindret kommer att...
2019-02-19 00:00:00

HD justerar strafftiden för rånare, men fastställer utvisningsbeslut
En man som gjort sig skyldig till rån och dömdes till fängelse i 2 år och 6 månader samt utvisning med förbud att återvända till Sverige före augusti 2027.
Vad Högsta domstolen har att ta ställning till är hur prövningen ska göras då brott aktualiserar utvisning av en statslös palestinier till Libyen och det vid tidpunkten för domstolens bedömning finns ett generellt och praktiskt verkställighets...
2019-02-19 00:00:00

Kontinuitetsregeln ges företräde
När det övertagande företaget vid en kvalificerad fusion är ett privatbostadsföretag ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen kontinuitetsregeln vid fusion ges företräde framför de särskilda bestämmelserna om beskattning av privatbostadsföretag. Detta innebär att privatbostadsföretaget ska beskattas för löpande inkomster hänförliga till fastigheter som tagits över genom fusionen.
2019-02-19 10:33:00

Jämförelseobjekt bedöms med försiktighet
De aktuella jämförelseobjekten är omförhandlingar och sådana ska enligt hovrätten anses påverkade av arrendatorns besittningsskydd. Därför ska de bedömas med viss försiktighet när rätten ska bestämma arrenderättens värde vid fritt val av arrendator.
2019-02-19 10:18:00

Bostadsrättsförening ansvarade inte för buller
En bostadsrättsförening förelades att bullerskyddsåtgärda fönster. Mark- och miljödomstolen finner dock att det är väghållaren som ansvarar för buller från vägtrafik och att föreläggandet därmed är riktat mot fel adressat. Att föreningen tackat nej till bidrag för bullerskyddsåtgärder medför inte att ansvaret övergått till föreningen.
2019-02-19 08:59:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.