Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Strandskyddsdispens för VA-ledning nekas
Kvinnan har ett starkt enskilt intresse i att ordna vatten och avlopp till sin fastighet på en ö i Göteborg. Då behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom anslutning till det kommunala nätet och då en VA-ledning skulle påverka ålgräset på platsen negativt finner Mark- och miljööverdomstolen att intresset i att bevara ålgräset väger tyngre och att strandskyddsdispens för ledningen ska nekas.
2019-08-19 07:23:00

Inga arbetsgivaravgifter på uttag
Kammarrätten finner att beloppet som företagsledarna tillgodogjort sig genom osanna fakturor ska delas mellan inkomstslagen kapital och tjänst i enlighet med bestämmelserna i 57 kap inkomstskattelagen. Detta innebär att arbetsgivaravgifter inte ska påföras och att Skatteverkets överklagade avslås.
2019-08-16 09:19:00

Undernäring av får var inte djurplågeri
Flertalet av de närmare 200 lantrasfåren på gården i Karlstad var under normalhull. Tingsrätten dömde fårbonden för djurplågeri då han inte gett fåren foder av tillräcklig mängd och kvalitet. Hovrätten finner att fårbonden inte varit grovt oaktsam eftersom besättningsveterinären inte uppmärksammat fårens tillstånd. Det har heller inte förevisats fotografier där det framgår att fåren var tydligt undernärda. Gärningen ska därför bedömas som brott mot djurskyddslagen istället för som djurplågeri.
2019-08-16 07:42:00

Fråga om inhibition förfallen när målet är avgjort
Lantmäteriet avslog klagandes yrkande om vilandeförklaring av en lantmäteriförrättning.
Överklagandena avvisades och en framställan om inhibition till kammarrätten avslogs.
Beslutet om inhibition överklagas till HFD, som konstaterar att kammarrätten avgjort målet slutligt och frågan om inhibition har därför förfallit.
Målet skrivs av.
2019-08-09 00:00:00

Ingen utlämning av nordmakedonier för politiskt brott
Nordmakedonien har begärt en medborgare utlämnad för lagföring av det misstänkta brottet ”terroristiskt äventyrande av den konstitutionella ordningen och säkerheten” enligt § 313 i den nordmakedonska strafflagen.
Mannen motsätter sig utlämning och anger att han inte ens varit i Nordmakedonien när den påstådda gärningen ägt rum. Han hävdar att misstanken grundas på politisk förföljelse och både ha...
2019-08-15 00:00:00

Specifikation var tillräcklig
Entreprenörens faktura var enligt hovrätten inte tillräckligt specificerad, men tillsammans med den specifikation som entreprenören tillsänt beställaren under målets handläggning har han enligt hovrätten uppfyllt specifikationskravet i 40 § konsumenttjänstlagen.
2019-08-15 10:15:00

Beslut om avgiftsuttag var för otydligt
Länsstyrelsen beslutade om vilka avgiftskoder som skulle gälla för Bolidens verksamhet i Landskrona kommun. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det inte framgår vilket belopp avgiften uppgår till och att beslutet således inte uppfyller de krav som ställs på ett avgiftsbeslut enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
2019-08-15 08:26:00

Sakägare borde ha fått yttra sig
Att fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren inte beretts tillfälle att yttra sig i målet om detaljplan för del av fastigheten utgör enligt Högsta domstolen ett grovt rättegångsfel. Domen upphävs och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen.
2019-08-14 09:57:00

Undersökning var byggverksamhet
De geo- och miljötekniska undersökningar som bolaget utfört på byggarbetsplatsen ska enligt kammarrätten anses vara ett stöd för byggnads- och anläggningsarbetet och därför omfattas av kravet på personalliggare. Bolagets påförs kontrollavgift.
2019-08-14 09:51:00

Ingen domvilla i koncessionsmål
Åtta personer som ägde eller arrenderade åldrätter klagade över domvilla i ett mål om nätkoncessionen för sjö- och markkablar från en vindkraftanläggning i Hanöbukten. De menade bland annat att delgivning inte skett på ett korrekt sätt. Mark- och miljööverdomstolen avslår klagan över domvilla.
2019-08-14 08:02:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.