Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Ledamöterna var inte jäviga när målet fortsatte
En man dömdes för våldtäkt. Hovrätten höll huvudförhandling i fyra dagar och beslutade att mannen skulle stanna kvar i häkte tills dom meddelades.
Ett par dagar innan domen skulle meddelas åberopade mannen ny bevisning. Den bestod av en tidningsartikel och utdrag ur hans digitala dagbok med anteckningar som bl.a. rörde de åtalade gärningarna.
Hovrätten kompletterade utredningen genom att tillåta...
2019-04-25 00:00:00

Ingen resning för man som portats från simhallen
Förvaltningsrätten avslog mannens överklagande av kommunens beslut att neka honom tillträde till en av kommunens simhallar.
Kammarrätten och HFD meddelade inte prövningstillstånd.
Mannen ansöker nu om resning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
Resningsansökan avslås.
2019-04-24 00:00:00

Återsänd handling gick inte att lämna ut
Mannen begärde hos kammarrätten att få ta del av en sekretessprövad handling.
Kammarrätten avslog hans begäran. Beslutet motiverades med att handlingen, som skickats åter till beslutsmyndigheten i samband med att domen i målet expedierats, inte förvarades hos kammarrätten och därför inte kunde lämnas ut.
HFD avslår hans överklagande.
2019-04-23 00:00:00

Ingen utvisning för våldtäktsdömd
En man dömdes till fängelse för våldtäkt. Tingsrätten beslutade även om utvisning med återreseförbud på tio år. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
Mannen sökte asyl i Sverige 2009 och beviljades permanent uppehållstillstånd på grund av att han bedömdes vara alternativt skyddsbehövande.
Mannen har överklagat utvisningsbeslutet till HD
HD konstaterar att det enligt utlänningslagen krävs synn...
2019-04-24 00:00:00

Ingen moms för ersättning för forskning
Den ersättning för forskning om algpåväxt på kyrkors putsade fasader som Svenska kyrkan betalat ut ska enligt kammarrätten ses som ett forskningsbidrag och inte som en ersättning för tjänst. Därmed ska bolaget som utfört forskningen inte påföras utgående mervärdesskatt.
2019-04-25 06:59:00

Tredjemansintressen skulle inte beaktas
I ett mål rörande klagomål på buller från vindkraftparker fann mark- och miljödomstolen att risken för överskridande av bullervärdena skulle beaktas även vid bostäder vars innehavare inte hade överklagat. Mark- och miljööverdomstolen klargör att sådana tredjemansintressen inte ska beaktas ex officio vid överprövning av ett tillsynsbeslut.
2019-04-25 06:51:00

Företrädaransvar sätts ned drygt 30 000 kronor
Med hänsyn till att kvinnan inte haft något ägarintresse i bolaget och inte haft något bestämmande inflytande i bolaget finner kammarrätten att företrädaransvaret ska sättas ned från knappt 596 000 kronor till 565 000 kronor.
2019-04-24 06:54:00

Tonfisk på burk ska återkallas
Två personer blev histaminförgiftade efter att ha ätit tonfisk på en restaurang. Återförsäljaren förbjöds att sälja tonfisk på burk från det aktuella partiet och förelades att återkalla de burkar från partiet som släppts ut på marknaden. Förvaltningsrätten upphävde beslutet då det inte var klarlagt att den tonfisk som provtagning gjordes på i restaurangen och som visade för hög halt histamin var av det aktuella märket. Kammarrätten finner dock att det är sannolikt att tonfisken härrör från det aktuella partiet varför det funnits fog för beslutet.
2019-04-24 06:51:00

Överföring av markremsa uppfyllde inte båtnadsvillkor
Ett par i Göteborg önskade få en bit av grannens mark överförd till deras fastighet för att underlätta för utfart och för att fastigheten skulle anses färdigbildad. Mark- och miljööverdomstolen finner till skillnad från underinstanserna att båtnadsvillkoret inte är uppfyllt och att förrättningen ska ställas in.
2019-04-23 13:16:00

Utländsk stiftelse motsvarade inte en svensk
Kammarrätten finner att förmånstagarna har haft stor rådighet över tillgångarna i den schweiziska stiftelsen och att den därför inte motsvarar en svensk stiftelse. Därmed ska stiftelsens avkastning beskattas i inkomstslaget kapital.
2019-04-23 13:10:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.