Felaktigt att jämka vitet

Fastighetsägarna förelades vid vite att vidta åtgärder avseende va-ledningar. Föreläggandet följdes inte men mark- och miljödomstolen jämkade vitet då fastighetsägarna inte förstått när föreläggandefristen börjat löpa, då huvudmannen dröjt med att förse fastighetsägarna med kartor över området samt då de förelagda åtgärderna nu var fullgjorda. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att det anförda inte utgör skäl för jämkning av vitesbeloppet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.