Svensk artskyddspraxis strider mot unionsrätten

Det finns enligt EU-domstolen hinder mot svensk praxis där förbuden i artikel 5 i fågeldirektivet, om att bland annat skada eller störa arter, endast ansetts omfatta fågelarter som är upptagna i bilaga 1 till direktivet eller arter som är hotade eller har en långsiktigt vikande populationstrend. Detta eftersom förbuden gäller samtliga fågelarter. Domstolen finner även hinder mot svensk praxis om att förbuden, vid åtgärder såsom markexploatering och skogsåtgärder, endast aktualiseras då det finns en risk för att artens bevarandestatus påverkas negativt genom åtgärden.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.