Målnummer
HD-O-7818-21
Datum
2023-01-25
RUBRIK
Ingen domvilla när ombudet missade ange ersättningsanspråk
KOMMENTAR
En offentlig försvarare överklagade en dom för sin klients räkning till Högsta domstolen. Överklagandet innehöll också en begäran om anstånd med att ange bland annat skälen och grunderna för prövningstillstånd och för överklagandet och att närmare utveckla talan. Inget nämndes om kostnadsanspråk. Det begärda anståndet beviljade, men försvararen kom in med kompletteringar tio dagar innan fristen löpte ut. Inte heller då lämnade han in någon kostnadsräkning. HD beviljade sedan inte prövningstillstånd och inget beslut togs om ersättning till den offentlige försvararen. Han har nu ansökt om resning och åberopat att Högsta domstolen har gjort fel som, utan att kontakta honom, avgjort målet innan anståndstiden löpt ut. Det innebar att han inte fick möjlighet att ge in sin kostnadsräkning. Han har anfört att han därför bör ges rätt till ersättning trots att hans anspråk framställts först efter det att handläggningen av målet avslutats. Han har gett in en kostnadsräkning i det extraordinära målet. Högsta domstolen prövar frågan om det utgör grovt rättegångsfel att en domstol avgör ett överklagat mål innan tiden för ett begärt anstånd för att komplettera talan har löpt ut, om det före den tidpunkten har kommit in en komplettering från den som fått anstånd. HD konstaterar att försvararen inte anfört någon omständighet som utgör grund för resning och hans talan i det avseendet ska därför avslås. Frågan är då om det förekommit ett sådant fel i rättegången som utgör domvilla, dvs. ett grovt rättegångsfel. I överklagandeskriften hade ombudet inte gjort något förbehåll om rätten att ge in kostnadsanspråk. Kompletteringsskriften, som var utförlig, var utformad så att den fick uppfattas utgöra ett slutförande av talan i sak inför beslutet om prövningstillstånd. En lämplig hantering av det förhållandet att anståndsfristen fortfarande löpte hade ändå varit att ta en kontakt med ombudet så att domstolen kunde förvissa sig om att han verkligen hade slutfört talan. Men mot bakgrund att kompletteringsskriften med fog kunde uppfattas innehålla allt det som ombudet begärt anstånd med och då han inte uttryckligen - i överklagandeskriften eller den kompletterande skriften - hade begärt att få komplettera med ersättningsanspråk, kan det dock inte anses utgöra ett grovt rättegångsfel att målet avgjordes utan någon sådan kontakt. Klagan över domvilla avslås.
Saken
Resning m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.