Vindpark med fri placering av verk stoppas

Vindbolaget fick tillstånd enligt boxmodellen att uppföra 98 vindkraftverk i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Det delegerades till tillsynsmyndigheten att godkänna bolagets förslag till slutlig placering av verken. Mark- och miljööverdomstolen finner att tillstånd inte kan medges då miljökonsekvensbeskrivningen inte kan bedömas utifrån det presenterade underlaget och då endast villkor av mindre betydelse kan delegeras till tillsynsmyndigheten.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.